Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu Health Nation zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem https://healthnation.co/terms korzystania z usług Serwisu oraz warunki uczestnictwa w programie partnerskim.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.
Przed założeniem konta w Serwisie healthnation.co należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoważne z tym, że Użytkownik:
- Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
- Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
- Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

A. Regulamin Serwisu

I. Definicje

Użyte w lit. A Regulaminu pojęcia oznaczają:
 • a. Nazwa Użytkownika/Login – ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
 • b. Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://healthnation.co który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
 • c. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 • d. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
 • e. Usługa Treści – usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
 • f. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 • g. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • h. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 • i. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę zarówno na korzystanie z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy
 • j. Administrator – podmiot wskazany przez właściciela, mający dbać w jego imieniu o przestrzeganie zasad Regulaminu w poszczególnych tematach lub działach bądź na całej platformie;
 • k. Administrator danych – rozumie się przez to Właściciela lub osobę przez niego uprawnioną, decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
 • l. Ban – czasowe bądź stałe zablokowanie konta Użytkownika lub jego usunięcie. Może być stosowany także poprzez blokadę IP;
 • m. Dane osobowe – dane swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
 • p. Ostrzeżenie – jednorazowe upomnienie przyznawane za drobne naruszenia treści Regulaminu;
 • r. Prawa autorskie – prawa swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • s. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki Stron;
 • t. Rejestracja – czynność zmierzająca do utworzenia konta Użytkownika w Serwisie;
 • u. Reklama – każda forma działalności mająca na celu promowanie produktów, przedsiębiorców bądź działań zarobkowych innych podmiotów niż Właściciel;
 • v. Strony – Właściciel i Użytkownik lub osoba przez nie upoważniona;
 • w. Spam – niechciane wiadomości – śmieci, nieposiadające formy lub treści wnoszącej nowe treści wartości dla Użytkowników forum;
 • y. Właściciel Serwisu – właścicielem Serwisu jest spółka
 • z. Specjalista - Osoba korzystająca z praw i obowiązków Użytkownika, oraz dodatkowo wykorzystuję patformę w celach zarobkowych.

II. Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu

1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
 • a. dodawania umieszczania zdjęć lub zdjęć z podpisami,
 • b. dodawania i umieszczania filmów lub filmów z podpisami,
 • c. zapisywanie się na treningi z wybranym specjalistą
 • d. sprawdzanie cennika usług, wybranych specjalistów
 • e. korzystanie z czatu między użytkownikiem a specjalistą
 • g. dodawać, edytować artykuły.

2. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej i zabronione jest wykorzystywanie lub zmienianie pod własne potrzeby logo oraz ciągu wyrażeń „ Health Nation”.
3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niektórym Użytkownikom.
4. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.
5. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Właściciela Serwisu o każdorazowej zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania doręczenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail za skuteczne.
6. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie https://healthnation.co/terms będącej częścią Serwisu.

III. Rejestracja Użytkownika i zakończenie umowy o świadczeniu usługi dostępu do Serwisu.


1. W trakcie Rejestracji Użytkownik:
 • a. Potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego postanowienia.
 • b. Wypełnia formularz dostępny na stronie Serwisu.
 • c. Nadaje Login, Hasło oraz podaje Numer telefonu i Adres e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości, otrzymanej na podany adres od Właściciela Serwisu.
 • d. Otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz prywatnego Hasła, które zostaje nadane po kliknięciu w link dostarczony na podany adres E-mail prz rejestracji.

2. Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o charakterze reklamowym. Podanie danych jest dobrowolne oraz Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
4. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela Serwisu bądź innych Użytkowników.
6. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem do dwóch dni roboczych. W tym celu Użytkownik musi skontaktować się drogą elektroniczną z Właścicielem Serwisu (support@healthnation.co).
7. Konto Użytkownika zostanie usunięte tylko w przypadku, gdy Użytkownik nie zalega z płatnościami.
8. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Serwisu. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymując tego punktu regulaminu, Użytkownik świadomie łamie prawo.

IV. Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu

1. Użytkownik oświadcza, że wszystkie treści zamieszczane przez niego w platformie, podlegające ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), stanowią przedmiot jego praw autorskich, bądź też posiada do nich uprawnienia wynikające z licencji.
2. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, lub przesyłając do Administratorów treści artykułów, własne opracowania opisów celem ich publikacji lub inne wpisy i materiały, udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, wpisów i materiałów.
3. Użytkownik nie może kierować względem Właściciela żadnych roszczeń związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
4. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące:
5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
7. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
9. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
10. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
11. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność)
12. W przypadku jeżeli Właściciel Serwisu zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Właściciel poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie Właściciel Serwisu oraz osoby udzielające daną informację nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności.
14. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie monitoruje treści zamieszczanych w Serwisie, w tym w ramach forum przez Użytkowników lub osoby trzecie. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, Usługodawca niezwłocznie podejmie przewidziane prawem działania, w tym zablokuje dostęp do treści.
15. Jako że wszelkie wypowiedzi w zakresie statystyk, danych, badań, planów treningowych czy nowych rozwiązań w medycynie powinny pochodzić z zaufanych źródeł, Użytkownik zobowiązany jest do wskazywania źródła informacji dotyczących medycyny lub zdrowia, chyba że informacje te stanowią opis osobistych doświadczeń Użytkownika lub wynikają z wiedzy ogólnej. Osobiste doświadczenia rozumiane są jako symptomy, badania, doświadczenia, które Użytkownik lub członek jego bliskiej rodziny przeszedł osobiście.
16. W serwisie obowiązują zasady wzajemnego szacunku i kultury osobistej.
17. W serwisie zabrania się:
 • a. Zamieszczania wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych* lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.
 • b. Zamieszczania materiałów przedstawiających szeroko pojętej pornografii, a w szczególności narządy płciowe i stosunki seksualne.
 • c. Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
 • d. Zamieszczania publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.
 • e. Umieszczania wypowiedzi nie posiadających wartości merytorycznej a zawierających wyłącznie reklamę.
 • f. Świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum, jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.
 • g. Umieszczania reklam (nazw) konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm bez zezwolenia w formie pisemnej Właściciela Serwisu.
 • h. Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
 • i. Rozpowszechniania informacji specjalistycznych nieopartych na wiedzy naukowej i nie popartych odpowiednimi źródłami.

18. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu
20. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
21. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
22. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność, wszystkie artykuły oraz informacje mają jedynie charakter czysto teoretyczny, właściciel serwisu zaleca, aby decyzje dotyczące treningów, zdrowia, suplementów, odżywiania i innych informacji zawartych w serwisie były konsultowane z lekarzami, rehabilitantami i trenerami przed jakimkolwiek ich wykorzystaniem.
23. Właściciel Serwisu ma prawo do usuwania, moderowania i nieudostępniania wszystkich wpisów, zdjęć, filmów, komentarzy, które zostały umieszczone w Serwisie, a które uzna za obraźliwe, niezgodne z regulaminem, wulgarne, bądź mające charakter reklamowy bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie Użytkownika podejmującego takie działanie, a także jego usunięcia z bazy Użytkowników, zawieszenia lub zablokowania w możliwościach Użytkownika serwisu, trwale lub czasowo bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie.

V. Reklamacje

1. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest:
 • a. niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,
 • b. utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,
 • c. przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: support@healthnation.co
3. Za pośrednictwem Serwisu Właściciel umożliwia:
 • a. uzyskiwanie informacji o Serwisie,
 • b. przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii
 • c. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,
 • d. złożenie reklamacji.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

VI. Dane osobowe

1. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług
3. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
 • a. nazwisko i imiona użytkowników,
 • b. adresy elektroniczne użytkowników.
 • c. numer telefonu

4. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
 • a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
 • c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

6. Podczas Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis i Właściciela Serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia.
7. Podczas Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie oferta handlowych i materiałów marketingowych przez Serwis i Właściciela Serwisu.
8. Właściciel Serwisu jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, jeżeli dojdzie do zawarcia przez Właściciela Serwisu umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
9. Właściciel Serwisu jest zobowiązany do udostępnienia Użytkownikowi możliwości zmiany, sprostowania, przeniesienia danych osobowych, sprzeciwu oraz bycia zapomnianym. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji lub zażądania od Właściciela Serwisu zaprzestania przetwarzania danych osobowych może się zdarzyć, że Właściciel Serwisu nie będzie mógł dalej świadczyć usług Użytkownikowi.
10. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do udostępnienia dostępu do Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie https://healthnation.co/privacy będącej częścią Serwisu.